Om Museum Give

 Museum Give er et statsanerkendt foreningsdrevet museum, hvor vi har besluttet en ny vision for museet. Den betyder, at der skal udvikles og laves nye udstillinger og nærværende formidling, samtidig med at museet er et lokalt kulturmødested.

Museum Give står med baggrund i årelange og rige traditioner overfor en komplet fornyelse af museets udstillinger, aktivitetsprofil samt aktiv inddragelse af et omfattende udendørsområde. Alt sammen med det formål at få udviklet et fremtidssikret museum, som fremstår med en formidling, der er vedkommende, nærværende, inddragende og aktivitetsskabende.

Museet skal undervejs i processen med at udvikle nye udstillinger samtidig være et attraktivt og aktivt museum at besøge.

Museet er i en situation, hvor visionen og de overordnede linjer er besluttet og den fremadrettede opgave er at designe og implementere elementerne fra de overordnede linjer.

Museets vision tager afsæt i ny forskning, komplette udstillingsmiljøer og gennemgående formidlingsgreb, og inviterer museets besøgende med på en sanselig tidsrejse fra dengang heden var den dominerende ressource- og livsgrundlag og frem til senere tids landbrug, mødesteder, by og industrialisering. Udstillingerne skal have en karakter, hvor besøgende gives scenografiske totaloplevelser – besøgendes sanser skal aktiveres gennem forskellige virkemidler. Besøgende skal møde personnære fortællinger, som både skal medvirke til at skabe inddragende og nærværende museumsoplevelser. For at styrke både tiltrække af nye besøgende og genbesøg skal udstillings-miljøerne være rummelige, dynamiske og give muligheder for det foranderlige.

På Museum Give er der i alt ca. 5 årsværk. Museet ledes af en faglig museumsleder. Derudover er ansat 2 faglige inspektører, 1 pedel, 1 administrativ medarbejder, 5 museumsassistenter og 2 weekendværter. I alt inkl. Lederen er der ansat 12 personer ved Museum Give. Dertil kommer en række frivillige som ugentligt udfører forskelligt arbejde. Endelig er der en bredt sammensat og engageret bestyrelse.

Museet understøttes administrativt af Vejle Kommune.

Museet har ud over funktionen som kulturhistorisk museum også en funktion som kulturelt mødested for såvel gæster som lokale borgere.

 Vi tilbyder:

 • Et spændende ledelsesjob med fokus på etablering af nye udstillinger, nærværende formidling og samspil med regionale og lokale interessenter.
 • Et museum med stolte traditioner og med stor lyst til nytænkning og positionering som betyd-ningsfuldt lokal-museum i et samlet nationalt museumstilbud og specifikt i et museumstilbud, der formidler en væsentlig del af kulturhistorien for det midtjyske område.
 • Et lederjob med stort fokus på vedkommende og spændende formidling af kulturhistorien for området.
 • Et lederjob, hvor opgaven også er at skabe en balance mellem udvikling af museet og fastholde interesse og engagementet omkring museet undervejs.
 • Et museum med fokus på at fastholde og udvikle et fagligt stærkt og opdateret museum i regionen med respekt for en lokal forankring.
 • Et museum, der er rummelig og inddragende i sin tilgang i forhold til både gæster og ansatte.
 • Engagerede medarbejdere og frivillige, der bidrager med hver sine faglige og personlige kvaliteter, og som har fokus på den samlede og fælles opgave med at lave et godt museum.
 • En bestyrelse og en museumsforening, der aktivt og i et tæt samarbejde ønsker at give deres bidrag til det fremadrettede og bidrage til at kvalificere et opdateret og aktivt museum.

Vi ser, at der vil være følgende ledelsesopgaver de næste 3 – 5 år 

 • En af de første opgaver, vi skal have klaret i forhold til at udvikle nye udstillinger er at skaffe det nødvendige økonomiske grundlag for at gennemføre visionerne. Derfor vil en prioriteret ledelsesopgave være arbejdet med kontakt til, dialog med og ansøgninger til relevante fonde, herunder tilvejebringelse af nødvendigt materiale til den optimale behandling af ansøgninger.
 • En af forudsætningerne i såvel kravet om museal kvalitet i forhold til statsanerkendelsen og i forhold til opbygningen af nye udstillinger er forskning. Lederen skal forestå den overordnede ledelse og faglig kvalificering af den forudsatte forskning i forhold til museets virksomhed og prospektets nye udstillinger.
 • Lederen kan således med fordel have en p.hd. eller tilsvarende forskningsniveau.
 • Fokuseringen på, at der sker en grundig gennemtænkt og planlagt udvikling af Museum Give er, at der arbejdes ud fra transparente og målrettede planer indeholdende handlinger og tidsterminer. Museumslederen skal lede processer og udfærdige planer for implementering af nye udstillinger og udvikling af ny formidling.
 • Museum Give har valgt, at vi også er et aktivt og åbent museum, mens vi arbejder frem mod det nye, derfor er en ledelsesopgave også den daglige drift af museet – indeholdende: Økonomistyring, personaleledelse, kommunikationsledelse og faglig ledelse.
 • Museets geografiske placering medfører, at det er afgørende, at kendskabet og den løbende bevidsthed om museets tilstedeværelse, formidling og aktiviteter sker gennem en fortløbende markedsføring. Ledelsesopgaven er således også markedsføring og promovering af et aktivt museum, så det fremstår og opleves som et museum som er i gang og som er på vej mod noget spændende nyt.
 • Som foreningsdrevet lokalt kulturhistorisk museum er der en særlig opgave med inddragelse og kommu-nikation med museet frivillige, museumsforeningens medlemmer (nyhedsbreve) og andre interessenter.
 • Museets bestyrelse engagerer sig og ønsker at være et medspillende aktiv i at udvikle og under-støtte museet aktiviteter og virksomhed. Forudsætningen for at dette sker på en kvalificeret måde er, at bestyrelsen informeres og betjenes åbent og inddragende af museets leder.

Vi forventer af den ny leder:

 • Museum Give søger en leder, som engageret og inddragende kan stå i spidsen for opbygningen og udviklingen af museets planlagte nye udstillinger, tiltag med kreativ og spændende formidling, varetage ledelsen af museets daglige drift og være museets imødekommende ansigt udadtil.
 • En leder som overordnet har engagement, vilje og faglighed til at lede et museum gennem en spændende og langstrakt proces og på målrettet og insisterende måde vil gå efter opsatte mål, omsætte til handlinger og vise resultater.
 • Kan se sig selv i et ledelsesengagement i forhold prospektbeskrivelserne for Museum Give med nye udstillinger, kulturhistorisk vidensformidling, forskning samt lokal og regional forankring.
 • En leder, som er vedholdende og som kan se sig selv i et perspektiv, så Museum Give kommer i mål med sine visioner
 • En leder, som ser de forestående ledelsesopgaver med fundraising, udvikling af formidlingsstrate-gier, udtænkning og opbygning af nye udstillinger som attraktive og vedkommende.
 • En leder, der kam skabe en balance mellem at skabe et nyt museum og fastholde interessen og engagementet undervejs.
 • Gerne en leder med konkrete erfaringer med fundraising og netværksledelse og som kan indgå i samarbejder om opgavevaretagelse med andre museer, fx i forskning.
 • Der er et museumsfagligt fyrtårn – gerne med en p.hd.  En leder der på nærværende, tydelig, inspirerende og synlig måde, kan eksponere museumsfaglighed.
 • En leder som har gode kompetencer i forhold til såvel skriftlig som mundtligt kommunikation.

Det betyder at der ved ansættelsen vil tillægges vægt på følgende:

 • Stor faglig indsigt og gerne erfaring i ledelse af et museum
 • Lyst og erfaringer med at i spidsen for arbejdet med at processer og implementering af projekter Kan se perspektiver i museet nye vision om udstillinger formidling samt regional og lokal forankring.
 • Konkrete erfaringer med fundraising og netværksledelse.
 • Er dynamisk og løsningsorienteret i sin ledelsesstil.
 • Kan omsætte visioner med nytænkning og kreativitet.
 • Evner at fokusere, prioritere, skabe handling og synlige resultater.
 • Udadvendt, synlig og «folkelig» tilgang til mennesker. – Mestre det at møde mennesker på en nærværende og menneskelig måde – mestre dialogen med alle.
 • Har blik for og erfaring med styring af projekter, processer og økonomi
 • Vil tage lederskab og være retningssættende ud fra en motiverende, lyttende, inddragende og empatisk tilgang.
 • Kunne organisere, så der skabes struktur, tydelighed og effektiv opgave- og konfliktløsning.
 • Der leder værdi- og tillidsbaseret og bidrage til at skabe en god virksomhedskultur for både ansatte og besøgende. Herunder være inddragende med uddelegerende tilgang.
 • Har et relevant netværk i den danske museumsverden
 • Har en tilgang og et perspektiv om at skabe synergier i samarbejdet for personalet, bestyrelsen  og museets øvrige interessenter
 • Har stærke evner i at kommunikere motiverende og inspirerende

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling.

For yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte museets formand Kjeld Kristensen på tlf. 21740261.

Første samtalerunde foregår i uge 7 2024.

Ansøgninger med bilag fremsendes til sikker mail kk@refskov.dk  senest den 09.02.2024 kl. 10.00